Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Телематични (gps) услуги ОТ

 „РЕД СПОТС СЪЛЮШЪНС” ЕООД

І. ДЕФИНИЦИИ

 • „ДОСТАВЧИК” за целите на настоящите общи условия ще означава „РЕД СПОТС СЪЛЮШЪНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба, бл.10, ет. 1, ап.55, който ще предоставя на потребителите конкретните услуги и оборудване по смисъла на настоящите общи условия.

 • „ПОТРЕБИТЕЛ” за целите на настоящите общи условия ще означава всяко дееспособно физическо лице, юридическо лице, едноличен търговец или всяко друго лице, което е страна по индивидуален договор с Доставчика за ползване на телематични GPS услуги. 

 • „ИНФОРМАЦИЯ” – за целите на настоящите общи условия ще означава всяка информация, предоставена от „Доставчика” на „Потребителя”, в зависимост от индивидуалния сключен договор за конкретен тип услуга или услуги. Информация по смисъла на текущите общи условия може да бъде и всякакви данни за локализацията на мониторинговия обект.

 • „ОБОРУДВАНЕ” за целите на настоящите общи условия ще означава всяко съоръжение и/или допълнителен аксесоар към такова съоръжение, което потребителя на услуги може да наеме или закупи от Доставчика или Дилър на Доставчика съгласно действащия каталог на доставчика

 • „СЪОРЪЖЕНИЕ”  – за целите на настоящите общи условия ще означава всеки хардуерен продукт, предоставен от „Доставчика”, даващ възможност за упражняване на мониторинг, проследяване или друг вид дейност свързана пряко с предоставяните услуги от „Доставчика”.

 • ТЕЛЕМАТИЧНИ (GPS) УСЛУГИза целите на настоящите общи условия ще означава всички услуги, които Доставчикът предлага на потребителите, чрез оборудване, съоръжение и технологичните възможности на изградените системи на доставчика. 

 • „ТРЕТИ СТРАНИ” за целите на настоящите общи условия ще означава доставчици на технологията и преносната среда нужни за осъществяване на услугите и същите се явяват спомагателно средство за предоставяне на услугите на Доставчика..

 • „РЕГИСТРАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ” за целите на настоящите общи условия ще означава всяка лична информация и лични данни, която ще ни бъдат предоставяни доброволно и със съгласието на потребителите на услуги, с оглед осъществяване предмета на настоящите общи условия и индивидуалните договори с потребителите.

 • „ЛИЧНИ ДАННИ” за целите на настоящите общи условия ще означава всяка информация предоставяна доброволно и със съгласието на потребителите на услуги, която информация попада в кръга на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни и за която информация доставчикът, като регистриран администратор на лични данни по смисъла на закона ще предприема необходимите технически и организационни мерки, за да я защити от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

 • „ЛОКАЛИЗАЦИЯ” (мониторинг) за целите на настоящите общи условия ще означава, определяне на конкретна пресечена точка на географска ширина и дължина, съответстваща на физическото местоположение на индикирания за мониторинг обект. Локализацията включва, посока, скорост и друга информация свързана с за техническите характеристики и спецификата на устройство.

 • „ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЯ” за целите на настоящите общи условия ще означава всяко двустранно споразумение между доставчика и потребителя с предмет предоставяне на услуги и/или хардуеърни продукти, по силата на които Доставчикът предоставя, а Потребителя приема да ползва определени услуги. Като конкретизация на настоящите общи условия се подписват отделни договори с потребителите на Услуги, като но не само договор за предоставяне на конкрени услуги, но и договори за наем/продажба на оборудване и др.

 • „НАЧАЛНА ДАТА” за целите на настоящите общи условия ще означава датата, от която Доставчика започва да предоставя услугите съгласно индивидуалния договор с потребителя.

ІI. Предмет и общи положения.

1. С настоящите Общи условия за предоставяне на  Телематични (GPS) услуги (наричани за краткост “Общи условия”) от „Доставчикът” се уреждат взаимоотношенията между „Доставчика” и съответния Потребител, възникващи във връзка с предоставянето и ползването на Телематични (GPS) услуги (наричани за краткост “Услуги”) чрез изградената мониторингова система на Доставчикът.

2. Предоставянето на услугите се осъществява посредством предоставяне под наем или за закупуване на оборудване и съоръжения, чрез свързване на съответния Потребител към обществените подвижни клетъчни мрежи на мобилните оператори, посредством предплатени от ДОСТАВЧИКА SIM карти или посредством собствени на потребителя SIM карти, на основание Договор за предоставяне на услуги, сключен между „Доставчика” и Потребителя.

3. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Доставчика и за Потребителите на услуги в тяхната цялост, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния договор за услуги между потребител и „РЕД СПОТС СЪЛЮШЪНС” ЕООД. Допълнително договорените условия не могат да противоречат на разпоредбите на действащото в страната законодателство. Общите условия са неразделна част от договора за услуги между Доставчика и Потребител. Общите условия се считат за приети от Потребител от датата на подписване на договора за GPS услуги.

ІІІ. Договор за предоставяне на Услугите.

4. Предоставянето на Услуги от Доставчика се извършва на основание писмен договор, сключен със съответния Потребител. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните, освен ако в него изрично не е предвидено друго.

5. Договорът по т. 4 има действие за определен срок (напр. една, две или три години), освен ако в него изрично не е предвидено/посочено че е безсрочен.

6. Посредством договор за Услуги, сключен с един Потребител, Доставчикът може да предостави повече от една услуга.

7. При сключването на договор, съответният потребител е длъжен да предостави на Доставчика идентификационните си данни, изисквани от последния, както и да му предостави при поискване документи, удостоверяващи верността на тези данни. При промяна на тези данни, Потребителят следва да уведоми Доставчика в едномесечен срок след настъпване на промяната. Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни, съгласно действащото законодателство и Потребителят декларира, че предоставя данните с изричното си съгласие.

8. При сключване на договор за Услуги потребителят се идентифицира по следния начин:

8.1. за физически лица български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН или осигурителен номер, номер, дата и място на издаване на документа, постоянен адрес на територията на Република България.

8.2. за юридически лица и еднолични търговци - със съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Търговския регистър или  или акт на компетентен държавен орган за създаването им, удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца, преди предоставянето му, удостоверение по БУЛСТАТ и удостоверение за данъчна регистрация.

8.3. Доставчикът има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т. 8.2 документи, в случай че разполага с актуални данни относно информацията, която съдържат.

8.4. При сключване на договора Доставчикът има право да изисква и други документи, необходими за сключване на договора за предоставяне на Услуги, както и данни необходими за издаване на месечните фактури за дължимите от Потребителя суми. Документите по предходното изречение могат да се използват от Доставчика само за реализиране на права и изпълнение на задължения по тези Общи условия и договора и в съответствие с изискванията на закона и тези Общи Условия. Доставчикът няма да изисква от Потребителя документи, които не са свързани с предоставяне, ползване или прекратяване ползването на Услуги.

9. Договорите за предоставяне на услуги между Потребителя и Доставчика, приложенията и заявките към тях се подписват от представляващите Доставчика или упълномощени от тях лица. Договорите за предоставяне на GPS услуги, приложенията и заявките към тях могат да бъдат подписвани и от служителите на Доставчика, които имат право да подписват договорите по пълномощно.

10. При сключване на договора, Доставчикът има право да изиска от потребителя представяне на банкова гаранция или внасяне на гаранционна сума в случай, че последния желае да ползва кредитен лимит над определения от Доставчика съгласно действащите към момента на сключване на индивидуалния договор тарифни планове.

 

10.1. Гаранционна сума (съответно банкова гаранция) може да бъде изискана от страна на Доставчика от съответния Потребител:

10.1.1. с изчерпан кредитен лимит;

10.1.2. на които достъпът до Мрежата е бил преустановяван поради неплащане на дължимите суми в срок;

10.2. Лихви върху гаранционни суми не се начисляват.

10.3. Доставчикът има право да използва изцяло или отчасти гаранционната сума за удовлетворяване на свои изискуеми вземания от Потребителя, заедно с лихви за забава по неплатени сметки. При прекратяване на договора, неизползваната част от гаранционната сума подлежи на връщане на Потребителя.

11. Доставчикът има право да не сключи договор с определено лице, в случай че:

11.1 Лицето не предостави данни, изисквани от Доставчика;

11.2 Лицето не предостави на Доставчика поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;

11.3 Лицето е в неизпълнение на свое задължение по друг договор, сключен с Доставчика;

11.4 Лицето не е внесло изискана от Доставчика по реда на т. 10 от тези Общи условия гаранционна сума или банкова гаранция;

11.5. е установено от Доставчика, че лицето е използвало или е допуснало да бъде използвано оборудването и/или съоръженията или услугите за незаконни цели по друг договор за предоставяне на услуги от Доставчика;

12. Потребителите могат да прехвърлят на трети лица изцяло или частично правата и/или задълженията си по сключения по реда на т. 4 договор с Доставчика, само ако последният е дал предварително изричното си писмено съгласие за осъществяване на прехвърлянето, освен ако не е предвидено друго в индивидуалиня договор.


ІV. Услуги.

13. Доставчикът предоставя на Потребителя една или повече от услугите, предлагани към момента на подписване на индивидуалния договор.

14. Предоставянето на услуги се извършва след наемане или закупуване на конкретно оборудване от продуктовата листа на Доставчика и монтажът му (ако е необходим такъв).

15. Основните услуги, предоставяни от Доставчика чрез мрежите на мобилните оператори и разработения от Доставчика софтуер за мониторинг са описани в Приложение №1. /услугите/ към настоящите общи условия.

16. Доставчикът съвместно с мобилните оператори, действащи в Република България може да предоставя и други специални услуги и решения в зависимост от спeцифичните изиквания на Потребителя.

17. При желание от страна на потребителя Доставчикът може да предоставя и/или да  разработи, софтуер за други производни услуги. 

18. Конкретните услуги, ползвани от Потребителя се определят в заявка, която се подписва от Потребителя при подписване на договора за предоставяне на услуги.

18.1. Доставчикът може да разширява и предлага нови Услуги.

18.2 Потребителя може да заяви посредством заявка, допълнителни услуги предоставени от Доставчика, по вече сключен договор.

19. Заявката по т.18.2 следва да бъде одобрена от Доставчика изцяло или с корекции в срок до 3 работни дни, считано от подписването й от страна на Потребителя. Потребителят получава копие от одобрената заявка. 

20. Заявките по т.18.2, които са одобрени с подпис от Доставчика, стават неразделна част от Договора за предоставяне на услуги между  Потребителя и Доставчика.

21. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава изричното си съгласие Доставчикът да извършва локализация на маркираните обекти на потребителя, включително локализация на самия потребител или трети лица, за които по силата на закон, съдебно решение или друг официален документ потребителят има настойнически или попечителски права. 

22. Качеството на предоставяните услуги е гарантирано при спазване на всички инструкции за използване на конкретното оборудване и работа с него, това включва работа на открито в зависимост от силата на сигнала на мобилния оператор, силата на сигнала на GPS - системата, както и типа на терена. Информация за покритието на сигнала на мобилните оператори са публикувани на интернет сайтовете им, като са възможни несъответствия и празноти в сигнала, дължащи се на различни фактори (проблеми в мрежата на мобилните оператори, софтуера, силата на сигнала, използваното от потребителя устройство, заобикалящото застрояване, метереологичната обстановка, топографията на района и др.).

23. Доставчикът не поема отговорност за качеството на услугите, предоставяни от трети лица, включително тези, предоставяни от мобилните оператори, интернет доставчици или софтуерни приложения разработени от трети страни.

24. С подписването на договора за услуги, Потребителите декларират, че няма да използват предоставяните услуги за незаконни цели или във вреда на трети лица или организации. Потребителите декларират, че няма да правят опити за осъществяване на нерегламентиран достъп до сървърите на Доставчика или посредством неговите сървари до компютърните системи на трети лица, както и да правят опити да разкодират неправомерно информация, да получават системни кодове, пароли и др. В случай, че бъдат констатирани подобни опити от страна на потребителя, доставчикът има право да прекрати незабавно индивидуалния договор за предоставяне на услуги с всички произтичащи от това правни последици

V. Цени и плащания.

25. Цените на различните видове услуги се формират на база действащия ценоразпис на Доставчика за услуги. При предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да определя ценови пакети за Услуги, обвързвайки ползването им с определени условия и срокове, като осигурява правото на Потребителя да ползва и други Услуги извън пакета. Доставчикът има право при спазване на принципа за равнопоставеност и на законовите ограничения, доколкото има такива, да договаря различни условия за предоставяне на Услуги за определени категории Потребители.

26. Услугите се заплащат, съгласно действащия Ценоразпис на Доставчика  и съгласно реда, предвиден в индивидуалния Договор за услуги между Потребителя и Доставчика и настоящите Общи условия, съобразно техния вид, специфика и параметри.

27. Действащия Ценоразпис на Доставчика се публикува на неговата интернет страница – www.red-spots.com

28. Доставчикът предоставя на потребителите следните варианти за заплащане, като конкретния механизъм на отчитане и заплащане се уговаря в индивидуалния договор за ползване на услугите:

28.1.  Паричен превод по сметка на „Доставчика”.

28.2. Заплащане в клон или офис на „Доставчика”.

28.3. Заплащане в клон на Дилърската/Партньорската мрежа на „Доставчика”.

29. Потребителят е длъжен да заплаща ежемесечно, цените на предоставени му услуги заедно с дължимата месечна такса за съответния пакет услуги за следващия месец, дължимата месечна такса за ползване на допълнителни услуги за следващ месец, както и дължимия наем за предоставеното оборудване, в случай, че същото е предоставено под наем от Доставчика и в индивидуалния договор няма уговорени специални условия за освобождаване от заплащането на такъв.

 

30. Доставчикът издава ежемесечно на Потребителя фактура за предоставените и ползувани от последния услуги на посочена от Доставчика при сключване на договора дата. 

 

30.1. Броят, видът и цените на предоставените от Доставчика и ползвани от Потребителя услуги се посочва във фактурата за съответния едномесечен  период.

30.2. Потребителят е длъжен да плати цената на ползуваните от него услуги в срок до 15 дни, считано от датата на издаване на фактурата, независимо от това дали е получил същата.

30.3. Неполучаването на издадената от Доставчика фактура не освобождава Потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми в срока по т.30.2..

 

30.4. Предплатената месечна такса не подлежи на възстановяване.

 

30.5. Потребителят има право по всяко време да получи информация от Доставчика относно дължимите от него суми за ползувани услуги по настоящия договор.

 

30.6. В случай  на частично или цялостно неплащане на указаната във фактурата сума след изтичане срока за плащане, Потребителят дължи законната лихва за всеки ден закъснение. В случай, че неплащането на сумите продължи повече от 7 дни след изтичане срока за плащане, Доставчикът има право да преустанови достъпа на Потребителя до предоставяните услуги или да прекрати договора за услуги с произтичащите от това последици.

VІ. Оборудване

31. За ползване на предоставяните от Доставчика услуги потребителят може да ползва оборудване, предоставено от Доставчика под наем или за закупуване, както и собствено на потребителя оборудване, след предварително одобрение от страна на  доставчика.

32. В случай, че потребителят желае да ползва собствено оборудване, доставчикът не носи отговорност за несъвместимост на същото с хардуера и софтуера, използван от доставчика за предоставяне на услугите и отделните функционалности на предоставяните услуги.

33. При наемане на оборудване, потребителят подписва дългосрочен договор за ползване на услуги (за една, две или три години). В случай на предсрочно прекратяване на договора за услуги от страна на потребителя, както и в случай на разваляне на договора, поради виновно неизпълнение на задължения на потребителя, последният дължи на Доставчика връщане на предоставеното оборудване и заплаща такса за предсрочно прекратяване на договора в размер, уговорен в индивидуалния договор за предоставяне на услуги. В случай, че оборудването е повредено и по преценка на доставчика негодно за последваща употреба, потребителят дължи заплащане на неустойка в размер на цената на повреденото оборудване, съгласно действащата ценова листа на доставчика.

34. Доставчикът поема гаранция, за предоставяното оборудване предоставяното оборудване за срок от 2 (две) години, като поддържа нормалното функциониране в технологичната среда на „Доставчика” и отстранява своевременно възникналите дефекти:

35. Доставчикът има право да откаже да отстрани безвъзмездно повреди на оборудването, възникнали вследствие на неправилна употреба и експлоатация от страна на Потребителя или ако последният е допуснал неоторизирани лица за извършване на сервизна дейност. 

В тези случаи Потребителят е длъжен да поеме за своя сметка всички разходи по отстраняване на повредите.

36. При констатиран дефект на оборудването по време на гаранционния й срок, доставчикът поема задължението да отремонтира апаратурата за своя сметка в оторизиран сервиз, да замени същата или да върне цената на потребителя по своя преценка с оглед конкретния дефект.

37. Гаранцията не покрива дефекти или загуба на данни, свързани с неправилна експлоатация на оборудването или инсталирания софтуер. Под неправилна експлоатация се разбира неспазване на дадените от Доставчика инструкции за работа, както и описаните инструкции в специалното приложение за работа с отделните елементи на предоставеното оборудване и програмните продукти, вкл. заразяване с вируси, токови удари и действия на трети лица.

38. Гаранцията, предоставяна от Доставчика е валидна само и единствено в случай, че:

38.1. Оборудването, SIM картите, софтуеъра и другите аксесоари са правилно инсталирани и въведени в експлоатация съгласно указанията на Доставчика;

38.2. Повредите не са причинени от други устройства и уреди, използвани неправилно съвместно с доставената оборудването.

38.3. повредите не са следствие на химическо, механично или друго вредно въздействие върху оборудването;

 

38.4. повредите не са следствие от попадане на външни обекти и течности в оборудването и повредата не е в резултат на природни бедствия, мълнии, токов удар, кражба и др.;

 

38.5. повредата не се изразява в дефектни пиксели на LCD матрица на брой по-малко от лимита, определен от производителя;

 

38.6 не са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;

39. Ремонтите на оборудването се извършват само в оторизирани сервизи, посочени от Доставчика.

40. След изтичане срока на гаранцията Доставчикът извършва в оторизираните си сервизи извънгаранционно обслужване, което се заплаща от Потребителя, съгласно ценоразписа на тези сервизи.

VІІ. Права и задължения на Потребителя.

41. Потребителят се задължава:

41.1. да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за предоставяне на услуги между Потребителя и Доставчика.

41.2. да използва SIM картите, предоставени по договора за услуги, само за получаване на услугите, посочени в заявките към договора за предоставяне на услуги между Потребителя и Доставчика. Потребителят няма право да инсталира и/или използва тези SIM карти в Gateway устройства или друг вид крайни устройства, които не са GPS устройства, активно индикирани, съгласно тези Общи условия.

41.3. в срок до 5 (пет) дни от подписване на договор за предоставяне на GPS услуги с Доставчика да предостави съответния обект на Доставчика и/или да му осигури достъп до него, при предварително уговорени място и време, с цел оглед и/или активно индикиране на този обект чрез монтаж на оборудване;

41.4. да уведомява Доставчика на факс номер Телефон посочен за контакти в уеб страницата или гаранционната му карта и по електронна поща в следните случаи:

а) промяна на собствеността на индикирания обект, промяна на застрахователната полица и застрахователната компания, смяна на свидетелството за регистрация (когато обекта е моторно превозно средство), промяна на броя на водачите, оправомощени да управляват индикирано моторно превозно средство, техните адреси и телефони за връзка, промяна на лицата, упълномощени от потребителя да оперират с предоставените услуги. Уведомлението следва да се извърши в срок  до 24 часа след настъпване на промяната по отношение на съответната услуга, ползвана от Потребителя;

б) при ремонт на индикирания обект. Уведомлението следва да се извърши  преди започването на ремонта;     

в) при кражба, грабеж, погиване, унищожаване или при настъпване на друго застрахователно събитие по отношение на индикирания обект. Уведомлението следва да се извърши незабавно след установяване на събитието;

г) при настъпило пътно-транспортно произшествие с индикирания обект. Уведомлението следва да се извърши незабано след установяване на събитието;

д) при констатиране на техническа неизправност в оборудването. Уведомлението следва да се извърши незабавно след установяване на събитието;

ж) при констатиране на технически проблем в индикирания обект.

41.5. да спазва правилата за експлоатация на устройсвото, описани в Инструкция за Потребителя, да не нарушава  цялостта на устройството, да не прави опити за отварянето му и/или изваждане на SIM картата, инсталирана в него, да не нарушава цялостта на гаранционния стикер на устройството; 

41.6. Потребителят е длъжен да полага дължимата грижа за съхраняване на оборудването и съоръженията, предоставени му за ползване от Доставчика под наем. От момента на предаването им във владение на Потребителя, риска от погиване на оборудването и съоръженията е за негова сметка. В случай че те бъдат повредени, унищожени или откраднати, Потребителя дължи пълно обезщетение на Доставчика за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на повреденото/унищожено оборудване.

41.7. да заплаща, сумите, дължими във връзка с ползваните услуги, съгласно условията и сроковете, уговорени с Доставчика, в противен случай ползването на услуги могат да бъдат  спрени или прекратени;

41.8. да не предоставя на трети лица получения от Доставчика персоналните номер, име и парола. Ползването на индикиран обект от трето лице може да бъде извършено само след получаване на друг кодов номер от съответното лице. Потребителят сам отговаря за последиците, настъпили в резултат от предоставянето на персоналния кодов номер на трети лица;

41.9. да предостави на Доставчика индикиран обект и/или да осигури достъп до него, при предварително уговорени място и време, с цел ремонт на монтирано оборудване, в срок до 3 (три) дни от установяване на съответната повреда.

41.10. по никакъв начин да не допуска използването на услугите за накърняване личната свобода на трети лица. 

41.11. по никакъв начин да не допуска използването на устройствата за противозаконни или противообществени дейности или терористични действия,

41.12. де не предоставя верижни услуги, базирани на услугата на доставчика, освен ако не е договорено с Доставчика и отразено в договора.

42. Потребителят има право:

42.1. да получават услугите, посочени в заявките към договора за предоставяне на услуги с Доставчика, в обем и с качество, зависещи от техническите възможности на Мрежата и на индикирания обект.

42.2. да иска информация от Доставчика относно условията за ползване на Услугата

42.3. да иска предоставянето на справки за ползваните Услуги, ако е предвидено в договора и в условията на услугата. 

42.4. да сигнализира Доставчика за констатираните от него проблеми, свързани с ползването на Услугата;

42.5. да подава жалби, молби и предложения, да прави рекламации и да получава в срок от 30 (тридесет) дни отговори по тях

42.6. Потребителят може да поиска временно прекъсване на Услугата за определен срок (не по-дълъг от 3 месеца, в рамките на една година) с писмена молба, след плащане на всички дължими суми. Ако до изтичане на срока потребителят не е депозирал молба за повторно включване, Доставчикът има право да преустанови служебно достъпа до Услугата, както и да прекрати едностранно договора за Услуги. Тази възможност не се предоставя на потребители, сключили договор за Услуги, чието ползване е свързано с определен срок.

VІІІ. Права и задължения на Доставчика.

43. Доставчикът се задължава:

43.1. да предоставя услугите, посочени в заявките към договора за предоставяне на услуги, в обем и с качество, зависещи от техническите възможности на преносните мрежи и на индикирания обект;

43.2. да извърши активна индикация на съответния обект на Потребителя и да му предостави Инструкция за ползване, след  осигуряване на достъп до обекта от страна на Потребителя, по предварително уговорен с Доставчика график;

43.3. да осигури гаранционно сервизно обслужване (според условията, описани в гаранционната карта) и извънгаранционно сервизно обслужване на предоставеното от Доставчика и монтирано от същия оборудване;

43.4. да уведомява своевременно Потребителя, при констатиране на техническа неизправност или при настъпване на друго събитие, поради което не може да се осигури предоставянето на съответната услуга;

43.5. да предоставя отдалечен достъп на Потребителя  с цел мониторинг и предоставяне на данни за контролирани от монтираното оборудване на параметри, съгласно услугите, определени в договора за предоставяне на услуги между Потребителя и Доставчика; 

44. Доставчикът има право:

44.1. да получава, съхранява и използва данните, предоставени от Потребителя по договора за предоставяне на услуги между Потребителя и Доставчика единствено и само за целите на предоставяне на услугите, посочени в тези Общи условия. Доставчикът се задължава да не разкрива и/или разпространява на трети лица данни и/или информация, предоставена му по повод изпълнението на договора и настоящите Общи условия. 

Данните и/или информацията, отнасяща се до потребителите, съдържаща се в базата данни на Доставчика не може да се предоставя на трети лица, освен при наличието на съгласие на потребителя или когато това е предвидено в закон. 

44.2. да прави изменения в технологията и структурата на услугите и да разширява обхвата на предоставяните услуги. В случай, че използваното от Потребителя оборудване и SIM карта не позволяват пълноценно ползване на новите услуги, замяната на оборудването и SIM картата  с нови е за сметка на Потребителя;

44.3. да прекъсва временно, за възможно най-кратък срок, предоставянето на услугите с цел профилактика и отстраняване на технически повреди.

ІХ. Ограничаване на отговорността.

45. Доставчикът  не отговаря при частично или цялостно неизпълнение на задълженията си:

45.1. ако достъпът на SIM картата до Мрежата е спрян за неплатени сметки, надвишен кредитен лимит или на друго основание, залегнало в договора за предоставяне на услуги между Доставчика и Потребителя, в тези Общи условия и/или залегнало в договора за предоставяне на SIM картата между Потребителя и Мобилният оператор;

45.2. при частична или пълна невъзможност за ползване на услугите, предмет на тези Общи условия, причинена от техническите възможности на индикирания обект на Потребителя и/или повреда в оборудването, която не е отстранена от Доставчика в определените срокове по вина на Потребителя.

45. Доставчикът не носи отговорност при каквито и да било вреди, причинени на Потребителя във връзка с предоставяне на услугите по тези Общи условия, освен ако е налице умисъл или груба небрежност от страна на Доставчика.

46. В случай на невъзможност за ползване или прекъсването на Услугата за период по-дълъг от 48 часа, поради причина, за която Доставчикът отговаря, Потребителят има право на обезщетение. Обезщетението се приспада от дължимото възнаграждение пропорционално на периода, пред който потребителят не е имал възможност реално да ползва Услугата. За целите на този договор за доказано се приема онова прекъсване в ползването на Услугата, за което Потребителят е уведомил Доставчика чрез телефонно обаждане на посочения в този договор телефонен номер за обслужване на клиенти и изпратено по електронната поща на Доставчика, и същият в рамките на 48 часа не е реагирал или макар да е реагирал не е успял да възстанови предлагането на услугата. 

47. Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато качеството на услугите е влошено по причина, която е извън неговите правомощия, както и при прекъсване на връзката с мрежата на мобилните оператори, интернет доставчици при напускане на зоните на покритие. 

47.1. Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато отговорността за неработоспособността, липсата на възможност за доставка и осъществяване на услугата от страна на Доставчика е породена от ТРЕТИ СТРАНИ, това декларира липса за отговорност и възможност за осъщестяване на услугата.

48. Доставчикът не поема отговорност и за случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или „защитните стени” (fire walls), използвани от системата на Доставчика с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата.

48. Страните не носят отговорност за неизпълнение на която и да е клауза от настоящите Общи условия, дължащо се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон.

X. Продължаване и прекратяване на договора

49. Сключените индивидуални договори, в които е определен срок за предоставяне на Услугата, могат да бъдат продължени с допълнително писмено споразумение, при писмено уведомление между двете Страни, сключено преди датата на изтичане на договора.

49.1. Ако уведомлението по т.49 е след изтичане на договора, страните сключват нов при същите условия или такива договорени между тях.

50. Договорът по тези Общи условия се прекратява в следните случаи:

50.1. по взаимно писмено съгласие на Доставчика и Потребителя;

50.2. с изтичане на договорения в индивидуалния договор срок, в случай, че същия не е продължен по реда на чл. 49;

51. Потребителят може да прекрати индивидуалния си договор:

51.1. с 1 (едно) месечно писмено предизвестие, отправено до Доставчика и надлежно получено от него, в случай, че потребителят е заплатил всички дължими суми за предоставени услуги и индивидуалният му договор не е обвързан с определен срок. В случай, че индивидуалния договор е сключен като срочен, потребителят има право да го прекрати при заплащане на договорените в същия неустойки за предсрочно прекратяване;

51.2. при неизпълнение от страна на Доставчика на съществени задължения по тези Общи Условия и индивидуалния договор, като потребителят отправи едномесечно предизвестие до Доставчика. За неизпълнение от страна на Доставчика на съществени задължения по смисъла на предходното изречение ще се счита неизпълнението на някое от следните задължения:

- нарушаване на параметрите за качество на предоставяните услуги, за повече от 5 (пет) пълни последователни дни;

- неотстраняване в рамките на съществуващите технически възможности и срокове по  Общите Условия на възникналите повреди на системата и съоръженията.

52. Доставчикът може да прекрати едностранно индивидуалния договор, сключен с потребителя в следните случаи:

52.1. при неплащане на дължимите суми след изтичане срока за плащане, както и при наличие на просрочени задължения или нарушения по друг договор, сключен с Доставчика;

52.2. при невнасяне на изисканата гаранционна сума или банкова гаранция при превишен кредитен лимит, ако стойността на ползваните Услуги не бъде заплатена незабавно, както и във всички други случаи на изискване на гаранционна сума, съгласно тези Общи условия;

52.3. когато потребителят използва технически средства за достъп до услугите, които не отговарят на изискванията за качество и съвместимост на Доставчика, или е използвал или допускал устройства или услуги да бъдат използвани за незаконни цели;

52.4. при доказване, че потребител е получил или е направил опит да получи от Доставчика услуги чрез незаконни средства;

52.5. при системно нарушение (3 (три) или повече пъти в рамките на една календарна година) на настоящите Общи условия от страна на потребителя, въпреки отправеното му от доставчика писмено предупреждение;

52.6. при наличие на достатъчно основания да се счита, че потребителят осъществява трафик или предоставя услуги на трети лица, посредством изградената система на Доставчика с цел реализиране на собствена печалба или печалба за трети лица, ако липсва изрично съгласие на Доставчика.

53. Във всички случай на прекратяване на договора, независимо от основанието за това, потребителят:

53.1. Е длъжен: да върне на Доставчика в срок от 3 (три) дни предоставената под наем апаратура. При неизпълнение на това задължение, Потребителят дължи неустойка в размер на стойността на невърнатото оборудване. В случай, че апаратурата по преценка на Доставчика е повредена или негодна за последваща употреба, потребителят е длъжен да заплати нейната стойност съгласно действащата ценова листа на доставчика.

53.2. освен всички дължими към Доставчика суми, Потребителя отговаря и за обезсилването на всички упълномощавания на трети лица, ако има такива свързани с плащане на дължими суми към Доставчика.

54. Потребителят може да поиска временно прекъсване на Услугата за определен срок (не по-дълъг от 3 месеца, в рамките на една година) с писмена молба, след плащане на всички дължими суми до момента. 

Ако до изтичане на срока потребителят не е депозирал молба за повторно включване, доставчикът има право да преустанови служебно достъпа до услугите, както и да прекрати едностранно договора за Услуги с всички произтичащи от това последици. Тази възможност не се предоставя на потребители, сключили договор за Услуги, чието ползване е свързано с определен срок.

ХІ. Защита на личните данни и гарантиране на тайната на съобщенията

55. Доставчикът се задължава да гарантира тайната на съобщенията, която обхваща съдържанието на съобщението, вида на предоставената Услуга и всички данни, които са свързани с нейното предоставяне, като предприема всички необходими технически и организационни мерки за това при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

56. За предоставянето на услугите Доставчикът може да събира, обработва, използва и съхранява следните лични данни и информация:

56.1. данни необходими за предоставяне на услуги – телеметрични данни:

56.2. точки на местоположение на локализирания обект;

 

56.3. други данни, необходими за предоставяне на конкретно договорената услуга;

56.4. данни необходими за формиране на цените на услугите.    

 

56.5. Данни необходими за разплащане и за формиране на потребителските сметки;

 

56.6. данни за потребителя – име, ЕГН, адрес на потребителя;    

 

56.7. обем пренесени данни;

 

56.8. дължима цена за ползваните Услуги за съответния период;

 

56.9. информация, относно избрания от потребителя начин на плащане и извършените и дължимите плащания;

 

56.10. информация за заявени от потребителя промени в ползването на Услугата;

 

56.11. информация, необходима за изготвянето на месечните фактури;

    

56.12. други данни за потребителя или монитирания обект, при наличие на писмено съгласие от страна на потребителя, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

57. Доставчикът съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на потребителя, до приключването на периода, през който данните от таксуването могат да бъдат изисквани, оспорени и да се осъществи плащане.

58. Доставчикът има право да използва и обработва данни по предоставените услуги, събрани по повод предоставянето на услугите с цел проучване и маркетингов анализ, като се заличават личните данни на потребителите.

59. Доставчикът съхранява информацията за ползваните Услуги за минал период от време, но не по-малко от 6 (шест) месеца.

60. Доставчикът се задължава да не разкрива и/или разпространява на трети лица данни и/или информация, предоставена му по повод изпълнението на договора и настоящите Общи условия. Данните и/или информацията, отнасяща се до потребители, съдържаща се в базата данни на Доставчика не може да се предоставя на трети лица, освен при наличието на съгласие на потребителя или когато това е предвидено в закон. 

61. Потребителят се съгласява Доставчикът да предоставя трафични данни и/или данни необходими за формиране на сметки на трети лица с оглед предоставяне на съответните услуги, включително и за целите на изготвяне на потребителските сметки и събиране на дължимите от потребителя суми,

62. Предоставянето на услуги не може да бъде обвързано с изискването на лични данни, които не са необходими за предоставянето на съответната услуга.

63. Използването и обработката на лични данни, събрани във връзка с предоставянето на услуги, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Доставчика или извън регламентирания в настоящия раздел ред може да се осъществява само в изрично предвидените в закона случаи. 

ХІІ. Решаване на спорове

64. Споровете между Доставчика и Потребителя се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

65. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

ХІІІ. Промени в Общите условия.

66. Доставчикът има право да променя настоящите Общи условия едностранно, като се задължава да информира за това по подходящ начин Потребителите чрез публикуването им на своята интернет страница – www.red-spots.com. Промените влизат в сила спрямо заварените Потребители от датата на публикуването им на посочената интернет страница.

Тези Общи условия са одобрени с протокол на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на „РЕД СПОТС СЪЛЮШЪНС” ЕООД и влизат в сила от 20.04.2015 година.