Изграждането и поддържане на система за контрол и логистика на МПС

Изграждането на система за наблюдение, контрол и логистика на МПС е процес на съвместна дейност на Доставчика и Потребителя на услугата. Започва се с разговор между двете страни за набиране на нужната информация:

1. Какви ще са обектите за наблюдение?

2. Какво е необходимо да се оптимизира (човешки ресурси, разходи за основна и спомагателна дейност), прилагайки системата за наблюдение?

4. Какви са финансовите граници за изграждането на системата?

5. Системата ще има ли развитие за в бъдеще?

След като се уточнят параметрите на системата, се пристъпва към избор на решение, отговарящо на желанията и възможностите на Клиента. Всяко едно наше решение може да работи с различни видове телематични (GPS) устройства, затова е важно да се подбере отговарящото за спецификата на изгражданата система за наблюдение оборудване. 

Оборудването за изграждането на система за наблюдение, контрол и логистика на мобилни обекти включва телематично устройство с GPS приемник и GSM модул за предаване на данни към сървър за позициониране в реално време, както и допълнително оборудване за отчитане на различни показатели, посредством изходите и входовете за четене/предаване на информация от/към обекта, възможност за надграждане функционалността на устройствата, за индентификация и измерване на температура и др. приложения.

Допълнителното оборудване включва индентификационен чип и четец, връзка към датчик на резервоара на обект, връзка към OBD/FMS данните, получавани от компютъра на обекта, допълнителни устройства (дисплей, камера, скенер и др.) за двустранна комуникация и др.