Едно от предимствата на нашата система за наблюдение и мониторинг RED TRACK е възможността всеки да включи свое/и устройство/а. За целта е необходимо технически да се програмират нашите IP адрес и PORT за комуникация на устройството и системата.

При закупуване на устройства директно от външен доставчик трябва да програмират устройствата, освен с горните параметри, също така с настройки като: APN, username и password  на мобилния оператор, интервал за предаване на данни, валидност на данните в устройството, параметри за известяване и други функционалности, които се поддържат от самите устройства.

Правилно зададените параметри спомагат за ефективно използване функционалността на система за наблюдение и мониторинг RED TRACK.

При невъзможност потребителят сам да извърши тези функционални настройки ние предлагаме това да бъде извършено от наша страна.